Pie Tele2 ģimenēm vēl izdevīgāk

VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA
UN TELE2 PRIVĀTUMA POLITIKA
 

No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula - GDPR (Regula (ES) 2016/679), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei.
 
Tele2 Datu aizsardzības sistēma nodrošina atbilstošus pasākumus, lai mūsu klienti, sadarbības partneri un darbinieki var paļauties uz drošu personas datu apstrādi. Personu datus apstrādājam, rūpīgi ievērojot virkni skaidri definētu pamatprincipu, kas maksimāli nodrošina tiesiskumu, godīgumu un pārskatāmību.

Ierobežots datu apjoms
Tele2 vienmēr rūpīgi izvērtē iespējamo datu apjoma minimumu konkrēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei.

Apstrādāto datu apjoms izriet no apstrādes mērķa un dažādās situācijās tas var atšķirties. Piemēram, līguma noslēgšanai tiek apstrādāti personas identificēšanas dati, bet norēķiniem būs nepieciešami arī dati par pakalpojumu izmantošanu, kā arī adrese rēķina nosūtīšanai. Saziņai ar klientu – kontaktinformācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Tele2 neapstrādā tādus datus, kuri nav nepieciešami konkrētā procesa ietvaros.
Datu kvalitāte
Tele2 tiecas uz apstrādāto datu patiesumu, aktualitāti un precizitāti, kā arī uz to integritāti, jeb iespēju datus atjaunot, ja kāda negadījuma rezultātā tie tiktu zaudēti vai bojāti. Datu integritāte tiek nodrošināta, sekojot stingrām elektronisko kopiju veidošanas un izmantošanas procedūrām.

Liela loma personas datu kvalitātē ir arī pašu personu līdzdalībai, tāpēc Tele2 mudina klientus un sadarbības partnerus sekot līdzi datu aktualitātei, un sniegt informāciju par jebkurām izmaiņām. Pārliecināties par savu datu aktualitāti, kā arī iesniegt pieteikumu to labošanai iespējams gan Tele2 pašapkalpošanās portālā, gan jebkurā Tele2 centrā.
Skaidri mērķi
Tele2 datu apstrādi veic ar šādiem tiesiskajiem pamatojumiem:
 • Līguma slēgšana/izpilde – apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu, pakalpojumu sniegšanu, norēķinus, pieteikumu apstrādi vai problēmu risināšanu;
 • Juridiskais pienākums – apstrāde tiek veikta, lai izpildītu pienākumu ar normatīvajiem aktiem noteiktu Tele2, piemēram datu apmaiņa ar tiesībsargājošajam iestādēm vai grāmatvedības prasību izpilde;
 • Likumiskās intereses – piemēram, Tele2 pakalpojumu un tīkla attīstība, tiešais mārketings, parādu piedziņa, zaudējumu novēršana, statistika. Šādos gadījumos Tele2 vienmēr izvērtē, vai likumiskās intereses nerada nelabvēlīgu ietekmi uz datu subjekta tiesībām;
 • Piekrišana – persona ir devusi brīvu un nepārprotamu piekrišanu savu datu apstrādei, piemēram, individualizētu piedāvājumu sagatavošanai vai datu nodošanai trešajām pusēm.
Galvenie mērķi, kuru īstenošanai Tele2 apstrādā datus:
 • piedāvājuma sagatavošanai, līguma noslēgšanai un izpildei;
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • preču pārdošanai un garantijas saistību izpildei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • komunikācijai ar klientu (tajā skaitā, lai informētu par pakalpojumu uzlabojumiem vai iespējamiem traucējumiem klienta adresē, lai risinātu pieteiktās problēmsituācijas vai, lai izskatītu klientu sūdzības un ieteikumus);
 • Tele2 administratīvās, grāmatvedības un arhīva funkcijas nodrošināšanai;
 • tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu un citu normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Tele2 komercdarbības nodrošināšanas nolūkā;
 • pakalpojumu, produktu un tīkla attīstībai;
 • klientu kredītspējas pārbaudei un Tele2 kredītriska vadībai;
 • krāpniecības novēršanai;
 • parādu piedziņai;
 • videonovērošanas un fiziskās drošības nodrošināšanas nolūkos;
 • klientu aptaujām un kvalitātes kontroles veikšanai;
 • Tele2 mārketinga aktivitātēm;
 • personalizētu piedāvājumu sagatavošanai, tajā skaitā profilēšanai un sadarbības partneru piedāvājumu atspoguļošanai;
 • atrašanās vietas datu apstrādei;
 • citiem mērķiem tiesiski pamatotos gadījumos.
Ierobežota apstrāde
Personas dati vienmēr tiek uzglabāti un apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai. Pēc tam tie tiek dzēsti vai anonimizēti.
 
Datu aizsardzības sistēma paredz kritēriju kopumu, kuram izpildoties, dati sistēmās un arhīvā tiek dzēsti. Balstoties uz personas iesniegumu, tiek dzēsti tikai tādi dati, kuru apstrāde nav nepieciešama balsoties uz citu tiesisko pamatojumu. Datu dzēšanas termiņu nosaka, ņemot vērā darījumu attiecību izbeigšanās faktu un termiņus, kurā datu subjekts var realizēt savas tiesības (piem., celt prasību tiesā), datu subjekta piekrišanas atsaukumu vai normatīvo aktu prasības, kas reglamentē datu glabāšanas ilgumu.
Datu ieguves avoti
Personas datus Tele2 pamatā iegūst no pašām personām, piemēram līguma slēgšanas procesā, aizpildot pašapkalpošanās portāla veidlapas, kā arī iekļaujot to savā pieteikumā vai iesniegumā. Ja klients ar savu aktīvu darbību ir sniedzis vairāk informācijas, nekā nepieciešams, Tele2 iespēju robežās šo informāciju dzēš.
Lai efektīvi pārvaldītu kredītriskus, slēdzot līgumus vai izskatot pieteikumus, Tele2 datus var iegūt arī no publiski pieejamiem reģistriem, piemēram Nederīgo dokumentu reģistra vai kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm. Arī šajā procesā rūpīgi ievērojam normatīvajos aktos paredzētās tiesības un prasības.
Pakalpojuma sniegšanas un lietošanas gaitā arī tiek radīti dati. Pamatā tie ir dati par zvaniem, īsziņām un datu pakalpojumu lietošanu. Šie dati tiek izmantoti norēķiniem. Datu apstrāde notiek arī Tele2 centros, jo drošības nolūkos centri ir aprīkoti ar iekārtām, kas veic video un audio ierakstu.
Datu drošība
Tele2 nosaka darbinieku lomas un tiesības, kas ir nepieciešamas, lai varētu veikt amata pienākumus. Sistēmas tiek periodiski testētas un auditētas, Tele2 darbinieki regulāri piedalās apmācībās un instruktāžās, lai ikdienas darbā spētu realizēt drošu personas datu apstrādi. Datu aizsardzības sistēmas ietvaros ir izstrādātas procedūras jebkura drošības incidenta izmeklēšanai un ziņošanai uzraudzības iestādei vai personai.
Piekrišana datu apstrādei
Tele2 var lūgt klienta piekrišanu atsevišķām datu apstrādes darbībām.

Pamatojoties uz piekrišanu, var tikt apstrādāti:
 • pakalpojumu lietošanas paradumu dati, nolūkā sagatavot individualizētus piedāvājumus;
 • atrašanās vietas dati, nolūkā informēt klientu par aktuālajiem piedāvājumiem konkrētajā ģeogrāfiskās lokācijas vietā;
 • personas dati sociālajos tīklos, ar mērķi informēt konkrētu klientu par aktuālajiem piedāvājumiem;
 • klientu kontaktinformācijas dati, nolūkā informēt tos par Tele2 sadarbības partneru piedāvājumiem.
Atsevišķos gadījumos klientam var tikts lūgt sniegt piekrišanu par citām tiesiski pamatotām apstrādes darbībām.

Tele2 neveic tādu pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu, kuras rezultātā saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu attiecībā uz konkrētu personu rastos negatīvas sekas, vai kas līdzīgā veidā būtiski ietekmētu datu subjektu.

Piemēram, slēdzot līgumus, kuri paredz līgumsaistības nomaksas ierīcēm, personai ir iespēja pierādīt savu kredītspēju, iesniedzot ienākumus apliecinošus dokumentus. Šādi tiek radīta iespēja pārskatīt automātiski veiktās analīzes rezultātā pieņemto lēmumu.  

Klients piekrišanu datu apstrādei var iesniegt vairākos veidos:
 • ar rakstisku iesniegumu jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā,
 • atbildot ar "jā" vai "nē" uz speciāli šim nolūkam nosūtītu jautājuma īsziņu,
 • sniedzot savu piekrišanu savā profilā pašapkalpošanās portālā “Mans Tele2”.
Doto piekrišanu ir iespējams atsaukt jebkurā laikā tajos pašos kanālos. Visērtāk pārvaldīt piekrišanas un komercpiedāvājumu saņemšanas iestatījumus ir pašapkalpošanās portālā Manstele2.lv.
Trešās puses
Personas dati var tikt nodoti vai izpausti trešajām pusēm šādos gadījumos:
 • Datu nodošana nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei, piemēram, ierīču apdrošināšanai, remonta pakalpojumu nodrošināšanai un citos gadījumos, kur pakalpojuma sniedzējs ir trešā puse;
 • Ar noslēgtā līguma izpildi saistītos gadījumos, kur Tele2 ir deleģējis funkciju veikšanu ārējam piegādātājam, par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu noslēdzot atsevišķu sadarbības līgumu un līgumu par personas datu apstrādi, piemēram, zvanu centra pakalpojumi, rēķinu drukāšana u.tml.;
 • Balstoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktajām personām, noteiktā kārtībā un apjomā;
 • Tele2 likumisko tiesību aizsardzībai, piemēram ceļot prasību tiesā.
Tele2 neveic darbības, kas būtu saistītas ar personas datu nodošanu uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.
Pārskatāmība
Tele2 nodrošina Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto datu subjekta tiesību realizāciju. Lai izslēgtu riskus, ka klienta personas dati tiek nepamatoti izpausti trešajām personām, datu subjektu tiesības tiek realizētas uz iesnieguma pamata, pirms tam veicot klienta identifikāciju. Jebkurai fiziskai personai ir Regulā noteiktās tiesības uz piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iespējām iebilst pret datu apstrādi, kā arī uz datu pārnesamību.
 
Iesniegumu saistībā ar datu apstrādes jautājumiem persona var iesniegt:
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu DPO-LV@tele2.com, norādot arī vēlamo atbildes saņemšanas veidu;
 • klātienē jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā;
 • rakstot uz Tele2 juridisko adresi Dēļu iela 5, Rīga LV-1004. Šajā gadījumā atbilde tiks sniegta tikai ierakstītā vēstulē;
 • nosūtot pieteikumu pašapkalpošanās portālā mans.tele2.lv
Tele2 iesaka izmantot Datu valsts inspekcijas sagatavoto veidlapu “Datu subjekta informācijas pieprasījums”.Ja persona, sadarbojoties ar Tele2, nevar panākt savu tiesību realizēšanu, tai ir tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību Datu valsts inspekcijā vai risināt strīdu ar tiesas starpniecību.
Saziņa ar Tele2
Ar personas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz DPO-LV@tele2.com.
Kas ir sīkdatnes
Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas lapu, piemēram, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt tele2.lv un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi.
Kam tiek izmantotas sīkdatnes
Mēs esam ieinteresēti iegūt šo informāciju, lai varētu uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad apmeklējat tele2.lv vai pieslēdzaties mans.tele2.lv profilā, tiek lietotas sīkdatnes.​
Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu
Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Atsaucot piekrišanu sīkdatņu ievākšanai mājaslapā vai atslēdzot sīkdatņu ievākšanu pārlūkā, jūs varat pārtraukt informācijas iegūšanu un izmantošanu, bet, ja jūs tā izdarīsiet visiem sīkdatņu veidiem, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šīs mājaslapas funkcijas.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.
Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org
Informācija par Tele2 lietotajām sīkdatnēm
Nepieciešamās (funkcionālās) sīkdatnes
Nepieciešamās sīkdatnes ir vajadzīgas mājaslapas satura tehniskai atspoguļošanai. Šīs sīkdatnes neievāc un neuzkrāj lapas lietotāja personīgo informāciju, bet seko līdzi lapas lietošanas paradumiem. Tele2 pirms mājaslapas lietošanas informē apmeklētāju, ja šādas sīkdatnes attiecīgajā lapā tiek izmantotas. Tele2 izmanto šādas nepieciešamās (funkcionālās) sīkdatnes:
 • Google Analytics sīkdatne katram majaslapas lietotājam piešķir unikālu identifikatoru (UI), apkopo statistiku par to rīcību tīmekļa vietnē un seko, lai identificētu to visās ierīcēs, kuras tiek izmantotas, lai piekļūtu Tele2 tīmekļa vietnei. Tele2 tīmekļa lapu iestatījumos Google Analytics reģistrētie dati ir anonīmi.
 • Google Tag Manager ir skriptu apstrādes rīks, ar kura palīdzību dažāda veida skripti, tai skaitā tie, kas var būt saistīti ar sīkdatnēm, tiek ievietoti tīmekļa vietnē, netraucējot labu tīmekļa vietnes ātrdarbību. 
 • Decibel Insight-Digital Experience Intelligence Platform apkopo datus par majaslapas izmantošanu, lai uzlabotu un izprastu lietotāja pieredzi un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus.
 • Max Traffic tiek izmantotas individualizētu piedāvājumu atspoguļošanai Tele2 mājaslapās.

Trešo pušu sīkdatnes

Lapas apmeklētāju ērtības uzlabošanai un Tele2 mārketinga vajadzībām, proti, statistikas iegūšanai, tiek izmantotas zemāk minētās trešo pušu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nav obligātas mājaslapas satura atspoguļošanai un tās pats lapas apmeklētājs var atspējot. Lapās, kur tiek izmantotas trešo pušu sīkdatnes, Tele2 pirms lapas lietošanas lūdz apmeklētāja piekrišanu šādu sīkdatņu izvietošanai lietotāja ierīcē. Tele2 izmanto šādas trešo pušu sīkdatnes:
 • Adform - reklāmas platforma, kas apkopo datus, lai izmērītu reklāmu ietekmi un to, ko apmeklētājs dara tīmekļa vietnē pēc tam, kad ir redzējis reklāmu. Adform tiek izmantota arī, lai identificētu vietnes apmeklētāju interesi par konkrētu produktu un rādītu piemērotākas reklāmas konkrētām mērķauditorijām.  Plašāka informācija par Adform apkopojamajiem datiem ir pieejama AdForm tīmekļa vietnē https://site.adform.com.
 • Doublecklick Campaign Manager integrācija tiek izmantota atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu aktivizēšanai analītikā, satura mārketinga optimizācijai, meklētājprogrammu mārketinga optimizācijai.
 • Google Adwords sīkdatnes tiek izmantotas, lai no jauna piesaistītu iepriekšējos tīmekļa vietnes apmeklētājus, kuriem, pamatojoties uz viņu rīcību citās tīmekļa vietnēs, varētu būt interesants un saistošs Tele2 tīmekļa vietnes saturs.
 • RTB House sīkdatnes tiek izmantotas, lai no jauna piesaistītu iepriekšējos tīmekļa vietnes apmeklētājus, kuriem, pamatojoties uz viņu rīcību citās tīmekļa vietnēs, varētu būt interesants un saistošs Tele2 tīmekļa vietnes dinamiskais saturs.  
 • Pixel ir programmas kods, kas ļauj izsekot lietotājus un viņu uzvedību mājaslapās, kurās ir uzstādīts Pixel. Tā var būt pamata sekošana līdzi tam, vai lietotājs ir apmeklējis mājaslapu, vai detalizēta sekošana darbībām, piemēram, produkta pievienošana grozam, produkta izvēle, formas nosūtīšana utt. Pixel iegūto informāciju var iesniegt trešajām pusēm, proti, koda nodrošinātājam. 
 • Facebook izmanto analītiskās sīkdatnes, Pixel un citas tehnoloģijas, ko nodrošina Facebook, Inc. (“Facebook”), kas ļauj iegūt vai izgūt informāciju no mājaslapas un citām interneta lapām, bet šo informāciju var izmantot Facebook, lai nodrošinātu reklāmu statistikas uzkaiti un plānošanu.
 • LinkedIn sikdatnes izmanto, lai izmērītu Tele2 reklāmu kampaņu efektivitāti LinkedIn reklāmas platformās, lai uzlabotu reklāmas darbības rādītājus un no jauna piesaistītu iepriekšējos Tele2 tīmekļa vietnes apmeklētājus.
 • Twitter sīkdatnes izmanto, lai izmērītu Tele2 reklāmu kampaņu efektivitāti Twitter reklāmas platformās, lai uzlabotu reklāmas darbības rādītājus un no jauna piesaistītu iepriekšējos Tele2 tīmekļa vietnes apmeklētājus.
 • Instragram - sikdatnes izmanto, lai izmērītu Tele2 reklāmu kampaņu efektivitāti Instagram reklāmas platformās, lai uzlabotu reklāmas darbības rādītājus un no jauna piesaistītu iepriekšējos Tele2 tīmekļa vietnes apmeklētājus.
Izsaki savu viedokli par Tele2
Neatradi, ko meklēji? Iespējams tava atbilde ir šeit.
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti