Privātuma
politika

Iepazīsties ar Privātuma politiku
Vispārīgā datu aizsardzības regula un Tele2 privātuma politika


No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula - GDPR (Regula (ES) 2016/679), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei.

Tele2 ir izstrādājusi Datu aizsardzības sistēmu, kas, ietverot tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, nodrošina drošu klientu personas datu apstrādi. Personas datu apstrāde notiek, ievērojot Regulu un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī nozarei saistošo tiesību aktu un standartu prasības. Šajā politikā minētos terminus lieto nozīmē, kas tiem piešķirta Regulā. Privātuma politika attiecas uz visiem personas datu apstrādes procesiem, ko Tele2 veic kā personas datu pārzinis, taču neattiecas uz Tele2 darbiniekiem saistībā ar personas datu apstrādi darba tiesisko attiecību ietvaros. Tele2 Privātuma politika ir neatņemama Tele2 pakalpojumu sniegšanas un ierīču pirkuma vai nomas līguma sastāvdaļa un ir saistoša visiem Tele2 klientiem un potenciālajiem klientiem, t. sk. Tele2 vakanču kandidātiem, sadarbības partneriem, Tele2 tīmekļvietņu (www.tele2.lv; https://mans.tele2.lv; www.zeltazivtina.lv; https://mana.zeltazivtina.lv; www.zzcempionats.lv) un Tele2 centru apmeklētājiem, un jebkuram, kurš sazinās ar Tele2 dažādos saziņas kanālos, t. sk. sociālo tīklu platformās.
Datu apstrādes principi
Tele2 datu apstrādi veic tiesiskā, godīgā un pārskatāmā veidā, ievērojot šādus principus:
 • Ierobežots datu apjoms – Tele2 apstrādā personas datus tikai minimālā apjomā, ar kādu iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi.
 • Datu kvalitāte – Tele2 tiecas uz apstrādāto datu patiesumu, aktualitāti un precizitāti. Liela loma personas datu kvalitātē ir arī pašu personu līdzdalībai, tāpēc Tele2 mudina klientus sekot līdzi datu aktualitātei un sniegt informāciju par jebkurām izmaiņām. Klienti var pārliecināties par savu datu aktualitāti, kā arī iesniegt pieteikumu to labošanai gan pašapkalpošanās portālā www.mans.tele2.lv vai www.mana.zeltazivtina.lv, gan jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā.
 • Skaidri mērķi – Tele2 katram datu apstrādes veidam ir noteikusi skaidru nolūku un informējusi par to klientu.
 • Ierobežota apstrāde – Tele2 klientu datus izmanto tikai tam nolūkam, kādā Tele2 tos sākotnēji ir ieguvusi. Cita veida apstrāde notiek, tikai ievērojot Regulas un normatīvo aktu prasības.
 • Drošība un aizsardzība – Tele2 nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai neradītu kaitējumu klientam. Tele2 datu aizsardzības sistēma ietver virkni IT drošības pasākumu, iekšējās apmācības un procedūras, lai nodrošinātu klientu datu drošību. Tele2 rūpējas par datu integritāti jeb spēju datus atjaunot, ja kāda negadījuma rezultātā tie ir zaudēti vai bojāti. Tele2 nodrošina datu integritāti, sekojot stingrām elektronisko kopiju veidošanas un izmantošanas procedūrām.
 • Pārskatatbildība – Tele2 ir atbildīga par klientu datu drošu apstrādi, informē klientus par apstrādes darbībām, apjomiem un nolūkiem. Tele2 datu apstrādi veic klientiem pārredzamā un caurskatāmā veidā.
Datu ieguves avoti
Lielākoties Tele2 personas datus iegūst no paša klienta, piemēram, līguma slēgšanas procesā, klientam precizējot vai papildinot savu informāciju pašapkalpošanās portālos, kā arī sniedzot tos savā pieteikumā vai iesniegumā. Ja klients ar savu aktīvu darbību ir sniedzis vairāk informācijas, nekā nepieciešams, Tele2 iespēju robežās šo informāciju dzēš.

Līguma slēgšanas vai pieteikumu izskatīšanas procesā Tele2 var iegūt personas datus arī no publiski pieejamiem reģistriem, piemēram, Uzņēmumu reģistra vai Nederīgo dokumentu reģistra, lai pārliecinātos par dokumentu spēkā esamību krāpniecības novēršanas, maksātspējas vērtēšanas vai kredītriska vadības nolūkos.

Tele2 iegūst klienta personas kodu, vārdu, uzvārdu, kredītinformāciju no A/S CREFO Birojs, lai izvērtētu klientu kredītspēju ierīces nomas līguma noslēgšanai vai ierīces iegādei uz nomaksu. Informācija par A/S CREFO Birojs personas datu apstrādi pieejama: https://www.crefobirojs.lv.

Tele2 iegūst juridisku personu kontaktinformāciju nolūkā nosūtīt piedāvājumus par aktuālajiem pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem Biznesa klientiem (juridiskām personām), un šādā apstrādē Tele2 ievēro Regulas un nacionālo tiesību aktu prasības gadījumos, ja tiek apstrādāti fizisku personu dati.

Pakalpojuma sniegšanas un lietošanas gaitā klienti rada pakalpojumu lietošanas jeb noslodzes datus (elektronisko sakaru metadatus). Lielākoties tie ir dati par zvaniem, īsziņām un datu pakalpojumu lietošanu. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros tiek apstrādāti arī atrašanās vietas dati. Šo datu apstrādi Tele2 veic tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Par vakanču kandidātiem Tele2 iegūst informāciju no trešajām personām – sadarbības partneriem (piemēram, CV-Online), ja kandidāts pats savus personas datus ir nodevis šīs trešās puses rīcībā. Tāpat gadījumos, ja vakanču kandidāts pretendē uz amatu, kas ir saistīts ar Tele2 kritisko infrastruktūru, Tele2 var iegūt datus no tiesībsargājošajām iestādēm, lai pārliecinātos par kandidāta piemērotību amatam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tele2 klientu centros apmeklētāju un darbinieku drošības nodrošināšanai veic videonovērošanu. Tele2 klientu centros notikušās sarunas var būt ierakstītas klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un līgumslēgšanas fakta vai apstākļu pierādīšanas nolūkos, kā arī lai aizstāvētu Tele2, datu subjekta vai trešās personas tiesības un intereses, t. sk. sadarbībā ar tiesībsargājošajām iestādēm pārkāpuma izmeklēšanā. Tele2 savās telpās par to ir izvietojusi informatīvus paziņojumus.

Tele2 savās tīmekļvietnēs izvieto tehniskās, analītiskās un trešo pušu sīkdatnes (cookies), kuras var iegūt klienta personas datus. Par to vietnes apmeklētājs tiek informēts apmeklējuma laikā, kā arī katrā tīmekļvietnē ir izvietoti Sīkdatņu noteikumi.
Datu apstrādes nolūki, pamatojumi un apstrādātie dati
Tele2 apstrādā personas datus šādiem datu apstrādes mērķiem un saskaņā ar Regulas 6.panta apstrādes pamatiem:
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei, t.sk. vērtējot personas kredītspēju un maksātspēju, un līguma noslēgšanai personāla atlases procesā;
 • Lai izpildītu uz Tele2 attiecināmus juridiskus pienākumus;
 • Ievērojot Tele2 likumiskās intereses:
  1. Saziņā un komunikācijā ar klientiem, klientu apkalpošanā;
  2. Dažādās mārketinga aktivitātēs, kā arī organizējot izlozes un loterijas;
  3. Klientu centros veicot videonovērošanu un sarunas ierakstu;
  4. Apstrādājot datus statistikas veidošanai un analītikas nolūkos;
  5. Parādu nodošanā parādu piedziņai vai cesijā;
  6. Krāpniecības novēršanā un kredītriska pārvaldībā;
  7. Nodrošinot Tele2 tīmekļvietņu pieejamību un funkcionalitātes, t.sk. izmantojot nepieciešamās sīkdatnes;
 • Uz klienta dotas piekrišanas pamata;
 • Atsevišķos gadījumos apstrāde var tikt veikta, pamatojoties uz vispārējās sabiedrības interesēm, vai lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.
Šis uzskaitījums ir informatīvs un nav saistošs. Visaptveroša informācija par to, kādiem mērķiem un kādus personas datus Tele2 apstrādā, ir iespējams iegūt Privātuma politikā.
Klienta datu analīze
Klienta datu analīze Ja klients lieto Tele2 telekomunikāciju pakalpojumus, Tele2 ierobežos pakalpojuma sniegšanu līdz tā pilnīgai pārtraukšanai, ja klients krāpjas, veic prettiesiskas vai ļaunprātīgas darbības, kavē maksājumu vai patērēto pakalpojumu apjoms sasniedzis maksas ierobežojumu. Sīkāka informācija par šāda lēmuma pieņemšanas metodēm pieejama Tele2 elektronisko sakaru pakalpojumu labticīgas lietošanas noteikumos. Klientam ir tiesības lūgt pārskatīt šo lēmumu, ja klients uzskata, ka tas var negatīvi ietekmēt iespēju saņemt pakalpojumu vai noslēgt līgumu.

Tele2 profilē klientus uz piekrišanas pamata nolūkā izprast klientu lietošanas paradumus un piedāvāt klientiem īpaši piemērotus pakalpojumus un piešķirt individualizētus papildu labumus.

Tele2 arī analizē visus klientus, lai novērstu jaunu līgumu noslēgšanu ar personām, kurām ir parādsaistības pret Tele2 vai var radīt citus riskus Tele2 maksātspējai, piemēram, attiecībā uz fiziskām personām nerezidentiem. Tele2 vērtē klienta kredītspēju, t. sk. pieņemot automatizētus lēmumus un profilējot, ja klients vēlas noslēgt ierīces nomas līgumu vai iegādāties ierīci uz nomaksu. Šāda vērtējuma rezultātā Tele2 var atteikt klientam slēgt līgumu, noteikt pirmās iemaksas apjomu un/vai samazināt pakalpojumu apjomu, bet tas neliedz klientam turpināt saņemt Tele2 pēcapmaksas pakalpojumus.

Jebkurā gadījumā persona vienmēr ir tiesīga lūgt Tele2 pārskatīt pieņemto lēmumu un lūgt Tele2 darbinieka līdzdalību lēmuma pieņemšanā, ja lēmums ir bijis pamatots ar pilnībā automatizētu apstrādi.
Komerciāli paziņojumi
Tele2 informē esošos klientus par aktuālajiem jaunumiem, pakalpojumiem, īpašiem produktiem vai akcijām, sūtot komerciālus paziņojumus. Klientam vienmēr ir iespēja atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas pašapkalpošanās portālā www.mans.tele2.lv, sadaļā “Mani dati”, zvanot uz Tele2 informatīvo tālruni vai vēršoties klientu apkalpošanas centrā. Klients var mainīt savu izvēli, atkal piesakoties paziņojumu saņemšanai iepriekšminētajos kanālos.
Datu glabāšana un dzēšana
Personas dati netiek apstrādāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai, pēc tam dati tiek dzēsti vai anonimizēti.

Tele2 personas datu apstrādes termiņu nosaka, ņemot vērā darījuma attiecību beigu datumu, klienta sniegtās piekrišanas datu apstrādei atsaukumu un normatīvajos aktos paredzēto periodu, kurā Tele2 vai klients var realizēt savas likumiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus un sūdzību vai celt prasību tiesā). Tele2 arī ievēro termiņus datu apstrādei, kurus Tele2 kā komersantam ir pienākums ievērot atbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, glabā pakalpojumu sniegšanas rēķinus piecus gadus, kā to nosaka Likums par grāmatvedību).
Drošības un aizsardzības pasākumi
Drošības un aizsardzības pasākumi Tele2 ir ieviesusi nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, kuri nosaka darbinieku lomas un tiesības, kas sistēmās nepieciešamas attiecīgo amata funkciju veikšanai. Tele2 regulāri veic sistēmu auditus un testēšanu, darbinieku apmācības un instruktāžas, kā arī nosaka atbildības jomas personas datu apstrādē.

Datu aizsardzības sistēmas ietvaros ir izstrādāti atbilstoši procesi jebkura ar personas datu drošību saistīta incidenta izmeklēšanai, kuri nepieciešamības gadījumā paredz ziņot par to uzraudzības iestādei un klientam. Tāpat Tele2 veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas izpaušanas, piekļuves, nozaudēšanas, dzēšanas, iznīcināšanas (piemēram, datu šifrēšana, pretielaušanās iekārtas, ugunsmūri, drošības paroles utt.).

Pirms sadarbības uzsākšanas ar jaunu pakalpojumu sniedzēju, ja paredzēts, ka tas sadarbības ietvaros piekļūs klientu personas datiem, Tele2 rūpīgi pārliecinās par potenciālā sadarbības partnera realizētajiem drošības pasākumiem atbilstošas personas datu apstrādes nodrošināšanā. Tele2 sadarbojas tikai ar tādiem partneriem, kuru datu apstrādes darbības nerada draudus klientu tiesībām un brīvībām.
Datu nodošana
Tele2 ir daļa no Tele2 AB grupas, kas ietver arī tādus grupas uzņēmumus kā UAB “Tele2” (Tele2 Lietuva), SIA “Tele2 Shared Service Center” (līdz 10.11.2021.) , SIA “Baltic Shared Services Center”, SIA “Tele2 IoT”, Tele2 Sverige AB (Zviedrija), Tele2 Eesti AS (Tele2 Igaunija) (turpmāk – Tele2 Grupas uzņēmumi). Atsevišķos gadījumos klienta personas dati var tikt nodoti Tele2 Grupas uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams un pamatots mērķu sasniegšanai un noslēdzot attiecīgus līgumus par datu apstrādi vai nodošanu, kas vienmēr paredz pietiekamas garantijas klientu datu drošībai, to tiesību īstenošanai un ievērošanai.

Tele2 nodod klienta personas datus trešajām personām (atsevišķiem pārziņiem vai personas datu apstrādātājiem) šādos gadījumos:
 • piegādātājiem vai kurjerdienestam atsevišķa pārziņa statusā, ja tiek izvēlēta preces piegāde, iegādājoties preci internetveikalā vai izdarot pasūtījumu pa telefonu. Ja tiek veikta personas identitātes pārbaude un līguma parakstīšana piegādes brīdī, kurjers vai piegādātājs veic personas datu apstrādi Tele2 interesēs (ir personas datu apstrādātājs);
 • apdrošinātājiem un remonta pakalpojuma sniedzējiem, ja klients iegādājies ierīci vai to nomā, konkrētā apdrošināšanas līguma noslēgšanai, apdrošināšanas gadījuma vai garantijas remonta ietvaros;
 • zvanu centra operatoriem, rēķinu sagatavotājiem un IT pakalpojumu sniedzējiem, un citām trešajām pusēm, kas sadarbības ietvaros nodrošina dažādu pakalpojumu sniegšanu Tele2;
 • auditoriem;
 • parādu piedzinējiem vai cesionāriem, ja klients kavē maksājumus par Tele2 preci vai pakalpojumu. Pirms parāda nodošanas parādu piedziņā vai cesijā informācija par parādu, t. sk. parādnieka personas dati, tiek nodoti pretendentiem parādu portfeļa izvērtēšanai kā atsevišķiem pārziņiem, par ko parādnieki tiek informēti vēstulē par parāda nodošanu;
 • Valsts policijai, Finanšu kapitāla un tirgus komisijai un Konkurences padomei vai citai tiesībsargājošai vai valsts iestādei gadījumos, kad tā pieprasa saglabājamos datus vai citus datus, un tikai gadījumā, ja pienākumu sniegt šādus datus nosaka normatīvo aktu prasības, un tikai saskaņā ar šo normatīvo aktu prasībām;
 • tiesībsargājošajām iestādēm par vakanču kandidātiem gadījumos, kad attiecīgais amats ir saistīts ar Tele2 kritisko infrastruktūru, lai pārliecinātos par kandidāta piemērotību amatam, un tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • apsardzes pakalpojumu sniedzējam, kas uzrauga drošību Tele2 telpās un centros;
 • palīdzības dienestiem, ja klients zvana uz ārkārtas palīdzības numuru 112;
 • kredītinformācijas birojiem, ievērojot kredītinformācijas biroju darbību regulējošo normatīvo aktu prasības;
 • citiem sadarbības partneriem – pakalpojumu sniedzējiem, ja tie apstrādā personas datus Tele2 interesēs, vai atsevišķa vai kopīga pārziņa statusā, līgumu noslēgšanas, pakalpojumu pieslēgšanas un/vai nodrošināšanas ietvaros, ievērojot sadarbības nosacījumus, piemēram, personas dati tiek kopīgoti ar televīzijas pakalpojuma sniedzēju, fiksētā interneta pakalpojuma nodrošinātāju un citiem sadarbības partneriem, ar mērķi nodrošināt pakalpojumu vai servisu Tele2 klientiem. Tele2 pasākumu, kampaņu un konkursu organizēšanai un īstenošanai tiek piesaistītas trešās puses apstrādātāja statusā, nodrošinot pasākumu tehniskos un organizatoriskos risinājumus, pārvaldot Tele2 sociālo tīklu kontus, veidojot saturu un materiālu no pasākumiem un aktivitātēm, pārvaldot Tele2 tīmekļvietnes un sociālo tīklu kontus.
Tele2 pēc iespējas nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), taču, ja šāda nodošana ir nepieciešama, personas dati tiek nodoti, tikai stingri ievērojot Regulas un citu normatīvo aktu prasības un uzraudzības iestāžu izdotos ieteikumus.

Tele2 neuzņemas atbildību par datu apstrādes darbībām, kuras veic citas fiziskas vai juridiskas personas, ja klients pats ir nodevis jebkādus personas datus, izmantojot Tele2 pakalpojumus, tīkla vai interneta funkcionalitātes, tīmekļvietni vai lietotnes.
Klienta tiesības
Klientam ir tiesības piekļūt saviem datiem, prasīt to labošanu vai dzēšanu, ierobežot savu personas datu apstrādi. Tāpat klientam ir tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā nebūt par automatizēto lēmumu pieņemšanas subjektu vai netikt izmantotam profilēšanā.

Lai izslēgtu riskus, ka dati nesankcionēti tiek izpausti trešajām personām, Tele2 klientu tiesības īsteno uz iesnieguma pamata, pirms tam veicot klienta identifikāciju. Iesniegumu var iesniegt vienā no šiem veidiem:
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstot un nosūtot uz e-pastu DPO-LV@tele2.com (šādā gadījumā elektroniski parakstītajā dokumentā jāiekļauj arī vēlamais atbildes saņemšanas veids);
 • personīgi ierodoties jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā un pēc darbinieka veiktas datu subjekta identitātes pārbaudes iesniedzot attiecīgo pieteikumu;
 • atsūtot rakstveida iesniegumu uz Tele2 juridisko adresi: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 (šādos gadījumos atbilde tiek sniegta tikai ierakstītā vēstulē);
 • rakstot pieteikumu no pašapkalpošanās portāla www.mans.tele2.lv profila (Tele2 un Zelta Zivtiņas pēcapmaksas klientiem).
Tele2 izskatīs saņemtos iesniegumus, iespēju robežās izpildot klienta pieprasījumus, un sniegs atbildi mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Atsevišķos gadījumos, ja atbildes sagatavošanai vai klienta pieprasījuma izpildei būs nepieciešams vairāk laika, termiņš var tikt pagarināts līdz diviem mēnešiem. Par pieprasījuma izpildes termiņa pagarinājumu Tele2 vienmēr informēs klientu atsevišķi.

Tele2 nav tiesīgs sniegt informāciju klientam par atsevišķām datu apstrādēm, ja to aizliegts izpaust nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās, vai citos gadījumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai tiesībsargājošo iestāžu rīkojumiem.
Personas datu pārkāpums
Ja klientam ir aizdomas, ka ir noticis vai varētu būt noticis personas datu pārkāpums (kas ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem), lūdzam nekavējoties par to ziņot, sūtot informāciju par to, kas ir noticis, kur un kad tas ir noticis, kādus personas datus skar notikums un kam personas dati ir kļuvuši pieejami, uz e-pastu DPO-LV@tele2.com vai zvanot uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālr. Nr. 1600 Tele2 klientiem vai pa tālr. Nr. 29560600 citu operatoru klientiem, iesniedzot arī savu kontaktinformāciju gadījumā, ja Tele2 būtu nepieciešama papildu informācija vai lai saņemtu atbildi par konkrēto gadījumu.
Sadarbības partneru datu apstrāde
Tele2 veic sadarbības partneru personas datu apstrādi gadījumos, kad tas nepieciešams sadarbības līguma noslēgšanai un izpildei, Tele2 komercdarbības ietvaros, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Apstrādājamie dati var būt, piemēram, sadarbības partnera pilnvarotās personas dati, darbinieka personas dati, t. sk. informācija par darbinieka atbilstību konkrētām prasībām. Ievērojot Regulas 2016/679 14. apsvērumu, uz šādu datu apstrādi Regula var nebūt piemērojama tiktāl, ciktāl apstrāde ir saistīta ar juridisku personu, taču fizisku personu datus Tele2 vienmēr apstrādā, ievērojot Regulu un nacionālos normatīvos aktus.
Izmaiņas Privātuma politikā
Privātuma politika laiku pa laikam var tikt atjaunota vai pieņemta jaunā redakcijā. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Tele2 tīmekļvietnēs www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv, sadaļā “Privātuma politika”, un drukātā veidā Tele2 klientu apkalpošanas centros. Veicot grozījumus Privātuma politikā, Tele2 informēs klientus par jaunas redakcijas pieņemšanu, norādot aktuālo Privātuma politikas redakcijas datumu pašā Privātuma politikas dokumentā, darot to pieejamu Tele2 tīmekļvietnēs un klientu apkalpošanas centros, kā arī informējot klientus citā veidā (pašapkalpošanās vietnē, īsziņas veidā, citā veidā), ja grozījumi ir būtiski.
Kontaktinformācija
Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie Tele2 datu aizsardzības speciālista, rakstot e-pastu uz adresi: DPO-LV@tele2.com.

Ja klients, sadarbojoties ar Tele2, nevar panākt savu tiesību realizēšanu, viņam ir tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.
33026
Galaxy Fold6/ Flip6
Iegādājies jauno Samsung Galaxy Flip6 vai Samsung Galaxy Fold6 un saņem dāvanā Galaxy Buds3 Pro Silver.
Uz e-veikalu
23572
Ierīču iztirgošana
Īpaši izdevīgas cenas viedierīcēm un aksesuāriem
Iegādāties
31733
Galaxy AI ir klāt
Tagad pieejams arī Galaxy S23 sērijai, Flip5, Fold5, Tab S9, Tab S9+ un Tab S9 Ultra
Uz e-veikalu
32894
iPhone 13
Pārbaudīta vērtība estētiem – iPhone raksturīgais dizains burvīgos toņos. Runa nav tikai par ārieni. Tevi gaida izcila lietotāja pieredze, pārdomāta līdz pēdējai niansei.
27,03
€/mēn.
29,95
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32895
iPhone 15
Jaunākās Apple inovācijas vienā telefonā. Neticama izturība, 48 MP fotokamera visam, ko vēlies iemūžināt, kā arī ilgstoša akumulatora darbība, pat intensīvi lietojot.
36,20
€/mēn.
41,20
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32896
iPhone 15 Pro
Ja vēlies būt pro līmenī gan darbā, gan atpūtā, jaunais iPhone ir kā radīts tavām vēlmēm. Ja Tev ir svarīga kvalitāte un tālrunis, kas nepieviļ – iPhone 15 Pro būs īstais.
45,78
€/mēn.
49,95
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32897
Samsung Galaxy A35
Zelta vidusceļš! Te ir viss, kas vajadzīgs patīkamai ikdienas lietošanai, – kvalitatīvs
un košs ekrāns, laba kamera un veiktspēja,
kā arī ļoti pievilcīga āriene.
11,20
€/mēn.
15,78
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32898
Samsung Galaxy S24
Atklāj mākslīgā intelekta ēru un sasniedz jaunas produktivitātes virsotnes! Kompaktākais jaunās S sērijas modelis
ir bagāts ar inovācijām, kas neatstās vienaldzīgu.
32,45
€/mēn.
37,87
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32899
Samsung Galaxy A05s
Lai paveiktu daudz, nav jāmaksā dārgi. Iespaidīga 50MP platleņķa kamera, izsmalcināts dizains un jaudīgs akumulators, kas ļaus izdarīt visu, kas tev patīk.
4,95
€/mēn.
7,95
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32900
Redmi 13C
Elegants un stilīgs budžeta klases viedtālrunis, kura ietilpīgajā atmiņā pietiks vietas visam, kas dzīvē nepieciešams.
5,78
€/mēn.
6,62
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32901
Redmi Note 13
Viedtālrunis ikoniskām fotogrāfijām, kuras palīdzēs uzņemt 108MP fotokamera. Pieejami dažādi kameras režīmi, kas nodrošinās, lai katrs attēls būtu perfekts.
9,53
€/mēn.
11,20
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32902
Redmi Note 13 Pro+
Ja būtu jānosauc viena īpašība, ar ko šis tālrunis ir tik īpašs, tā būtu jaudīgā 200MP kamera. Radīts tiem, kas mīl filmēt un fotografēt.
19,53
€/mēn.
22,03
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
31961
Viens internets mājām un vasarnīcai?
Mobilais 5G vai 4G mājas internets - lieto visur, kur rozete!
9,98
€/mēn.
 
Ņem pie Tele2
24306
Tarifi skolēniem un studentiem
Īpaši izdevīgi piedāvājumi bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam
9,99
€/mēn.
 
Izvēlies tarifu
23563
Uzsaucam planšeti!
Pieslēdz Tele2 mājas internetu un saņem planšeti Samsung Galaxy Tab A9+ 5G (64 GB)
23,49
€/mēn.
 
Apskatīt piedāvājumu
17.06.2024. - 22.07.2024.
23564
Tarifi senioriem
Labākie piedāvājumi senioriem no 62 gadu vecuma pie Zelta Zivtiņas
7,99
€/mēn.
 
Izvēlies tarifu
24305
Pārcel savējos pie Tele2
Labs piedāvājums tiem, kas vēl nav pie Tele2. Viss vienkārši - atstāj savu numuru, mēs atzvanīsim, izstāstīsim un arī noformēsim darījumu, ja vēlēsies. Arī ar esošo operatoru saistības nokārtosim mēs.
Vairāk
24359
Lieliska saderība!
Ātrs Tele2 mājas internets + Go3 televīzija. Izvēlies savu piedāvājumu, noformē pirkumu un saņem tuvāko dienu laikā!
20,98
€/mēn.
 
Izvēlēties
25744
Interneta drošība
Pirmos 2 mēnešus izmēģini bez maksas - vieglākais veids, kā pasargāt sevi no draudiem internetā
1,49
€/mēn.
 
Vairāk
32980
Jūlija Komplimentu loterija
Lasīt vairāk
Vasaras karstākā Komplimentu loterija ir klāt!

Piedalies un laimē iespaidīgo Samsung Galaxy S23 vai kādu citu no 30 vērtīgajām balvām - Huawei Band 8, Samsung Galaxy Buds 2, Xiaomi Watch 2, Tele2 Maģiskās Karaļvalsts kāršu spēli un vēl daudz citas aizraujošas balvas!
Viss, kas Tev ir jādara ir jāpieslēdz bezmaksas tehnoloģija VoLTE un jāreģistrējas loterijai noklikšķinot "Piedalīties" Mans Tele2 Komplimentu sadaļā.

Sīkāk par VoLTE un reģistrāciju lasi šeit.
Loterijas noteikumi šeit.

Pieteikšanās līdz 31.07.2024.
Izloze 06.08.2024.

 
Close
Saņemt Komplimentu
01.07.2024. - 31.07.2024.
31939
25% atlaide FN Serviss
Lasīt vairāk
Esi drošs ar FN-Serviss īpašo piedāvājumu

Vēlies padarīt savu vidi drošāku? Iegādājies īpaši izvēlētos FN-Serviss drošības produktus mājai vai atpūtai ar 25% atlaidi.
Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaides kodu, ko varēsi izmantot, FN-Serviss internetveikalā.

Atlaides nesummējas.
Close
Saņemt Komplimentu
01.05.2024. - 31.12.2024.
32526
40% atlaide GioStyle piknika piederumiem!
Lasīt vairāk
Svētki dabā ar GioStyle piknika piederumiem!

Piknika piederumi, kas pārsteigs ikvienu ar košām krāsām, interesantu
dizainu un izcilu kvalitāti, padarot katru pikniku vai atpūtu ārpus mājas par
īstiem svētkiem dabā! Iegādājies jau tagad ar 40% atlaidi!

Apskati piedāvājumā iekļautos produktus šeit

Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaides kodu, ko
varēsi izmantot, www.tavatelpa.lv mājaslapā

Atlaides nesummējas.

 
Close
Saņemt Komplimentu
05.06.2024. - 31.08.2024.
29938
25% atlaide sūtījumiem DPD Paku Skapjos
Lasīt vairāk
Izmanto fantastisko iespēju un sūti Latvijā vēl izdevīgāk ar DPD!
Lai visas paciņas sasniegtu savus galamērķus, dodies uz Mans Tele2 sadaļu

“Komplimenti” un saņem 25% atlaižu kodu DPD Paku Skapju sūtījumiem visa Latvijā. Kodu varēsi izmantot, formējot sūtījumus vietnē www.eserviss.dpd.lv

Atlaides nesummējas ar citām atlaidēm.
Close
Saņemt Komplimentu
01.01.2024. - 31.12.2024.
29935
50% atlaide Apollo Kino biļetēm uz ceturtdienas seansiem
Lasīt vairāk
Ceturtdienas ir kino laimīgas dienas!

Esi kino fans? Ar Tele2 apmeklē Apollo Kino kino seansus divreiz izdevīgāk!
Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaižu kodu, ko varēsi izmantot pērkot biļetes uz ceturtdienas seansiem ar 50% atlaidi www.apollokino.lv vai klātienē, jebkurā no Apollo Kino.

Piedāvājums neattiecas uz pirmizrāžu seansiem, kā arī uz bērnu, senioru un īpašu pasākumu biļetēm.
Close
Saņemt Komplimentu
01.01.2024. - 31.12.2024.
28509
10% papildu atlaide visām Danija precēm!
Lasīt vairāk
Apavi nekad nevar būt par daudz!

Lai viegls solis ikdienā un komforts visās dzīves situācijās iegādājies apavus
DANIJA veikalos ar 10% papildu atlaidi!

Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaides kodu, ko varēsi izmantot, iegādājoties preces ar papildus atlaidi DANIJA klātienes veikalos vai www.danija.lv interneta veikalā.

Atlaides summējas ar publiskām atlaidēm!
Close
Saņemt Komplimentu
01.03.2024. - 31.12.2024.
29936
30% Atlaide Apollo gardumiem katru dienu
Lasīt vairāk
Kino bez gardumiem nav kino!

Īpašais Apollo Kino piedāvājums uzkodu komplektam Tevi jau gaida! Saņem 30% atlaižu kodu, ko varēsi izmantot pērkot M uzkodu komplektu (M dzēriens + M sāļais vai saldais popkorns) jebkurā diena Apollo Kino kinoteatros.

Kodu uzrādi info kasē, vai ievadi pašapkalpošanas kasē pirms pirkuma veikšanas.
Close
Saņemt Komplimentu
01.01.2024. - 31.12.2024.
Izsaki savu viedokli par Tele2
Neatradi, ko meklēji? Iespējams tava atbilde ir šeit.
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti