Tele2 privātuma politika

Vispārīgā datu aizsardzības regula
un Tele2 privātuma politika

No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula - GDPR (Regula (ES) 2016/679), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei.
 
Tele2 Datu aizsardzības sistēma nodrošina atbilstošus pasākumus, lai mūsu klienti, sadarbības partneri un darbinieki var paļauties uz drošu personas datu apstrādi. Personu datus apstrādājam, rūpīgi ievērojot virkni skaidri definētu pamatprincipu, kas maksimāli nodrošina tiesiskumu, godīgumu un pārskatāmību.

Privātuma politika

Tele2 ir izstrādājusi personas datu aizsardzības sistēmu, kas, ietverot organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, garantē drošu apstrādi. Lūdzam iepazīties ar Tele2 Privātuma politiku. Šī politika ir neatņemama Tele2 pakalpojumu sniegšanas un ierīču pirkuma vai nomas līgumu sastāvdaļa un attiecas uz visām datu apstrādēm, ko Tele2 veic pārziņa statusā.

Ierobežots datu apjoms
Tele2 vienmēr rūpīgi izvērtē iespējamo datu apjoma minimumu konkrēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei.

Apstrādāto datu apjoms izriet no apstrādes mērķa un dažādās situācijās tas var atšķirties. Piemēram, līguma noslēgšanai tiek apstrādāti personas identificēšanas dati, bet norēķiniem būs nepieciešami arī dati par pakalpojumu izmantošanu, kā arī adrese rēķina nosūtīšanai. Saziņai ar klientu – kontaktinformācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Tele2 neapstrādā tādus datus, kuri nav nepieciešami konkrētā procesa ietvaros.
Datu kvalitāte
Tele2 tiecas uz apstrādāto datu patiesumu, aktualitāti un precizitāti, kā arī uz to integritāti, jeb iespēju datus atjaunot, ja kāda negadījuma rezultātā tie tiktu zaudēti vai bojāti. Datu integritāte tiek nodrošināta, sekojot stingrām elektronisko kopiju veidošanas un izmantošanas procedūrām.

Liela loma personas datu kvalitātē ir arī pašu personu līdzdalībai, tāpēc Tele2 mudina klientus un sadarbības partnerus sekot līdzi datu aktualitātei, un sniegt informāciju par jebkurām izmaiņām. Pārliecināties par savu datu aktualitāti, kā arī iesniegt pieteikumu to labošanai iespējams gan Tele2 pašapkalpošanās portālā, gan jebkurā Tele2 centrā.
Skaidri mērķi
Tele2 datu apstrādi veic ar šādiem tiesiskajiem pamatojumiem:
 • Līguma slēgšana/izpilde – apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu, pakalpojumu sniegšanu, norēķinus, pieteikumu apstrādi vai problēmu risināšanu;
 • Juridiskais pienākums – apstrāde tiek veikta, lai izpildītu pienākumu ar normatīvajiem aktiem noteiktu Tele2, piemēram datu apmaiņa ar tiesībsargājošajam iestādēm vai grāmatvedības prasību izpilde;
 • Likumiskās intereses – piemēram, Tele2 pakalpojumu un tīkla attīstība, tiešais mārketings, parādu piedziņa, zaudējumu novēršana, statistika. Šādos gadījumos Tele2 vienmēr izvērtē, vai likumiskās intereses nerada nelabvēlīgu ietekmi uz datu subjekta tiesībām;
 • Piekrišana – persona ir devusi brīvu un nepārprotamu piekrišanu savu datu apstrādei, piemēram, individualizētu piedāvājumu sagatavošanai vai datu nodošanai trešajām pusēm.
Galvenie mērķi, kuru īstenošanai Tele2 apstrādā datus:
 • piedāvājuma sagatavošanai, līguma noslēgšanai un izpildei;
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • preču pārdošanai un garantijas saistību izpildei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • komunikācijai ar klientu (tajā skaitā, lai informētu par pakalpojumu uzlabojumiem vai iespējamiem traucējumiem klienta adresē, lai risinātu pieteiktās problēmsituācijas vai, lai izskatītu klientu sūdzības un ieteikumus);
 • Tele2 administratīvās, grāmatvedības un arhīva funkcijas nodrošināšanai;
 • tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu un citu normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Tele2 komercdarbības nodrošināšanas nolūkā;
 • pakalpojumu, produktu un tīkla attīstībai;
 • klientu kredītspējas pārbaudei un Tele2 kredītriska vadībai;
 • krāpniecības novēršanai;
 • parādu piedziņai;
 • videonovērošanas un fiziskās drošības nodrošināšanas nolūkos;
 • klientu aptaujām un kvalitātes kontroles veikšanai;
 • Tele2 mārketinga aktivitātēm;
 • personalizētu piedāvājumu sagatavošanai, tajā skaitā profilēšanai un sadarbības partneru piedāvājumu atspoguļošanai;
 • atrašanās vietas datu apstrādei;
 • citiem mērķiem tiesiski pamatotos gadījumos.
Ierobežota apstrāde
Personas dati vienmēr tiek uzglabāti un apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai. Pēc tam tie tiek dzēsti vai anonimizēti.
 
Datu aizsardzības sistēma paredz kritēriju kopumu, kuram izpildoties, dati sistēmās un arhīvā tiek dzēsti. Balstoties uz personas iesniegumu, tiek dzēsti tikai tādi dati, kuru apstrāde nav nepieciešama balsoties uz citu tiesisko pamatojumu. Datu dzēšanas termiņu nosaka, ņemot vērā darījumu attiecību izbeigšanās faktu un termiņus, kurā datu subjekts var realizēt savas tiesības (piem., celt prasību tiesā), datu subjekta piekrišanas atsaukumu vai normatīvo aktu prasības, kas reglamentē datu glabāšanas ilgumu.
Datu ieguves avoti
Personas datus Tele2 pamatā iegūst no pašām personām, piemēram līguma slēgšanas procesā, aizpildot pašapkalpošanās portāla veidlapas, kā arī iekļaujot to savā pieteikumā vai iesniegumā. Ja klients ar savu aktīvu darbību ir sniedzis vairāk informācijas, nekā nepieciešams, Tele2 iespēju robežās šo informāciju dzēš.
Lai efektīvi pārvaldītu kredītriskus, slēdzot līgumus vai izskatot pieteikumus, Tele2 datus var iegūt arī no publiski pieejamiem reģistriem, piemēram Nederīgo dokumentu reģistra vai kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm. Arī šajā procesā rūpīgi ievērojam normatīvajos aktos paredzētās tiesības un prasības.
Pakalpojuma sniegšanas un lietošanas gaitā arī tiek radīti dati. Pamatā tie ir dati par zvaniem, īsziņām un datu pakalpojumu lietošanu. Šie dati tiek izmantoti norēķiniem. Datu apstrāde notiek arī Tele2 centros, jo drošības nolūkos centri ir aprīkoti ar iekārtām, kas veic video un audio ierakstu.
Datu drošība
Tele2 nosaka darbinieku lomas un tiesības, kas ir nepieciešamas, lai varētu veikt amata pienākumus. Sistēmas tiek periodiski testētas un auditētas, Tele2 darbinieki regulāri piedalās apmācībās un instruktāžās, lai ikdienas darbā spētu realizēt drošu personas datu apstrādi. Datu aizsardzības sistēmas ietvaros ir izstrādātas procedūras jebkura drošības incidenta izmeklēšanai un ziņošanai uzraudzības iestādei vai personai.
Piekrišana datu apstrādei
Tele2 var lūgt klienta piekrišanu atsevišķām datu apstrādes darbībām.

Pamatojoties uz piekrišanu, var tikt apstrādāti:
 • pakalpojumu lietošanas paradumu dati, nolūkā sagatavot individualizētus piedāvājumus;
 • atrašanās vietas dati, nolūkā informēt klientu par aktuālajiem piedāvājumiem konkrētajā ģeogrāfiskās lokācijas vietā;
 • personas dati sociālajos tīklos, ar mērķi informēt konkrētu klientu par aktuālajiem piedāvājumiem;
 • klientu kontaktinformācijas dati, nolūkā informēt tos par Tele2 sadarbības partneru piedāvājumiem.
Atsevišķos gadījumos klientam var tikts lūgt sniegt piekrišanu par citām tiesiski pamatotām apstrādes darbībām.

Tele2 neveic tādu pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu, kuras rezultātā saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu attiecībā uz konkrētu personu rastos negatīvas sekas, vai kas līdzīgā veidā būtiski ietekmētu datu subjektu.

Piemēram, slēdzot līgumus, kuri paredz līgumsaistības nomaksas ierīcēm, personai ir iespēja pierādīt savu kredītspēju, iesniedzot ienākumus apliecinošus dokumentus. Šādi tiek radīta iespēja pārskatīt automātiski veiktās analīzes rezultātā pieņemto lēmumu.  

Klients piekrišanu datu apstrādei var iesniegt vairākos veidos:
 • ar rakstisku iesniegumu jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā,
 • atbildot ar "jā" vai "nē" uz speciāli šim nolūkam nosūtītu jautājuma īsziņu,
 • sniedzot savu piekrišanu savā profilā pašapkalpošanās portālā “Mans Tele2”.
Doto piekrišanu ir iespējams atsaukt jebkurā laikā tajos pašos kanālos. Visērtāk pārvaldīt piekrišanas un komercpiedāvājumu saņemšanas iestatījumus ir pašapkalpošanās portālā Manstele2.lv.
Trešās puses
Personas dati var tikt nodoti vai izpausti trešajām pusēm šādos gadījumos:
 • Datu nodošana nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei, piemēram, ierīču apdrošināšanai, remonta pakalpojumu nodrošināšanai un citos gadījumos, kur pakalpojuma sniedzējs ir trešā puse;
 • Ar noslēgtā līguma izpildi saistītos gadījumos, kur Tele2 ir deleģējis funkciju veikšanu ārējam piegādātājam, par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu noslēdzot atsevišķu sadarbības līgumu un līgumu par personas datu apstrādi, piemēram, zvanu centra pakalpojumi, rēķinu drukāšana u.tml.;
 • Balstoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktajām personām, noteiktā kārtībā un apjomā;
 • Tele2 likumisko tiesību aizsardzībai, piemēram ceļot prasību tiesā.
Tele2 neveic darbības, kas būtu saistītas ar personas datu nodošanu uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.
Pārskatāmība
Tele2 nodrošina Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto datu subjekta tiesību realizāciju. Lai izslēgtu riskus, ka klienta personas dati tiek nepamatoti izpausti trešajām personām, datu subjektu tiesības tiek realizētas uz iesnieguma pamata, pirms tam veicot klienta identifikāciju. Jebkurai fiziskai personai ir Regulā noteiktās tiesības uz piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iespējām iebilst pret datu apstrādi, kā arī uz datu pārnesamību.
 
Iesniegumu saistībā ar datu apstrādes jautājumiem persona var iesniegt:
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu DPO-LV@tele2.com, norādot arī vēlamo atbildes saņemšanas veidu;
 • klātienē jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā;
 • rakstot uz Tele2 juridisko adresi Dēļu iela 5, Rīga LV-1004. Šajā gadījumā atbilde tiks sniegta tikai ierakstītā vēstulē;
 • nosūtot pieteikumu pašapkalpošanās portālā mans.tele2.lv
Tele2 iesaka izmantot Datu valsts inspekcijas sagatavoto veidlapu “Datu subjekta informācijas pieprasījums”.Ja persona, sadarbojoties ar Tele2, nevar panākt savu tiesību realizēšanu, tai ir tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību Datu valsts inspekcijā vai risināt strīdu ar tiesas starpniecību.
Saziņa ar Tele2
Ar personas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz DPO-LV@tele2.com.
Izsaki savu viedokli par Tele2
Neatradi, ko meklēji? Iespējams tava atbilde ir šeit.
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti