Nāc pie Tele2

VĒLIES KĻŪT PARTELE2 KLIENTU


*Ar šo Tu apliecini, ka vēlies, lai Tele2 ar Tevi sazinās, zvanot uz numuru, kuru norādīji. Lai saņemtu piedāvājumu, Tev jābūt šī numura īpašniekam.

Uzgaidiet...

VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA
UN TELE2 PRIVĀTUMA POLITIKA
 

No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula1, kas nosaka prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei.
 
Tele2 ir izstrādājusi Datu aizsardzības sistēmu, kuras ietvaros tiek veikti pasākumi tiesiskas personas datu apstrādes nodrošināšanai. Tele2 personas datu apstrādi veic, rūpīgi ievērojot datu apstrādes principus, kā arī nodrošinot tiesiskumu, godīgumu un pārskatāmību.
 [1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

1. Ierobežots apjoms
Tele2 vienmēr rūpīgi izvērtē iespējamo datu apjoma minimumu konkrēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei. Tele2 neveic tādu datu apstrādi, kurai nav tiesiska mērķa.
 
Apstrādāto datu apjoms izriet no apstrādes mērķa un dažādās situācijās tas var atšķirties. Piemēram, līguma noslēgšanai tiek apstrādāti personas identificēšanas dati, bet norēķiniem būs nepieciešami arī dati par pakalpojumu izmantošanu, kā arī adrese rēķina nosūtīšanai. Saziņai ar klientu – kontaktinformācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Tele2 neapstrādā tādus datus, kuri nav nepieciešami konkrētā procesa ietvaros.
 
Personas datus Tele2 pamatā iegūst no personām, piemēram līguma slēgšanas procesā, aizpildot pašapkalpošanās portāla veidlapas, kā arī iekļaujot to savā pieteikumā vai iesniegumā. Ja klients ar savu aktīvu darbību ir sniedzis vairāk informācijas, nekā nepieciešams, Tele2 iespēju robežās šo informāciju dzēš vai nosūta atpakaļ iesniedzējam.
 
Lai efektīvi pārvaldītu kredītriskus, slēdzot līgumus vai izskatot pieteikumus, Tele2 datus var iegūt arī no publiski pieejamiem reģistriem, piemēram Nederīgo dokumentu reģistra vai kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm. Arī šajā procesā rūpīgi ievērojam normatīvajos aktos paredzētās tiesības un prasības.
 
Pakalpojuma sniegšanas un lietošanas gaitā arī tiek radīti  dati. Pamatā tie ir dati par zvaniem, īsziņām un datu pakalpojumu lietošanu. Šie dati tiek izmantoti norēķiniem. Datu apstrāde notiek arī Tele2 centros, jo drošības nolūkos centri ir aprīkoti ar iekārtām, kas veic video un audio ierakstu. 
2. Datu kvalitāte
Tele2  tiecas uz apstrādāto datu patiesumu, aktualitāti un precizitāti, kā arī uz to integritāti, jeb iespēju datus atjaunot, ja kāda negadījuma rezultātā tie ir zaudēti vai bojāti. Datu integritāte tiek nodrošināta, sekojot stingrām elektronisko kopiju veidošanas un izmantošanas procedūrām.
 
Liela loma personas datu kvalitātē ir arī pašu personu līdzdalībai, tāpēc Tele2 mudina cilvēkus un uzņēmumus sekot līdzi datu aktualitātei, un sniegt informāciju par jebkurām izmaiņām. Pārliecināties par savu datu aktualitāti, kā arī iesniegt pieteikumu to labošanai iespējams gan pašapkalpošanās portālā, gan jebkurā Tele2 centrā.
3. Skaidri mērķi
Tele2 datu apstrādi veic tikai ar tiesiski pamatotiem mērķiem.
 
Četri galvenie tiesiski pamatotie datu apstrādes kritēriji:
 • Līguma slēgšana/izpilde – apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu, pakalpojumu sniegšanu, norēķinus, pieteikumu apstrādi vai problēmu risināšanu;
 • Juridiskais pienākums – apstrāde nepieciešama, lai pildītu pienākumu, kādu uzliek valsts likumi, piemēram finanšu pārskati, nodokļi vai apstrāde tiesībsargājošo iestāžu vajadzībām, strikti ievērojot normatīvos aktus;
 • Likumiskās intereses – piemēram, pakalpojumu un tīkla attīstība, tiešais mārketings, parādu piedziņa, zaudējumu novēršana, statistika. Šādos gadījumos Tele2 likumiskās intereses vienmēr izvērtē kontekstā ar datu apstrādes ietekmi uz personu privātuma neaizskaramību;
 • Piekrišana – persona ir devusi brīvu un nepārprotamu piekrišanu savu datu apstrādei, piemēram, profilēšanai, īpašo kategoriju datu apstrādei vai datu nodošanai trešajām pusēm. 
 
Galvenie mērķi, kuru īstenošanai Tele2 apstrādā datus:
 • personas identificēšana un līguma slēgšana;
 • līguma saistību izpildīšana;
 • pakalpojumu sniegšana un uzturēšana;
 • preču pārdošana un garantijas saistību izpilde;
 • klienta apkalpošana, tajā skaitā dažādu pieteikumu apstrāde;
 • norēķinu administrēšana;
 • kredītspējas izvērtēšana un parādu piedziņa;
 • klientu lojalitātes veicināšana;
 • statistika un biznesa analīze;
 • cilvēku, īpašuma un informācijas drošība;
 • krāpniecības risku vadība un incidentu izmeklēšana;
 • citas tiesiski pamatotas vai ar likumu paredzētas situācijas
4. Ierobežota apstrāde
Personas dati vienmēr tiek uzglabāti un apstrādāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai. Pēc tam tos dzēš vai anonimizē.
 
Datu aizsardzības sistēma paredz kritēriju kopumu, kuram izpildoties, dati sistēmās un arhīvā tiek dzēsti. Balstoties uz personas iesniegumu, tiek dzēsti tikai tādi dati, kuru apstrādei nav citu tiesisku pamatu.
 
Nosakot datu apstrādes maksimālo termiņu, tiek ņemts vērā arī laika periods, kurā Tele2 vai persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem var realizēt savas tiesības, piemēram, iesniegt iebildumus, kā arī celt vai vest prasību tiesā. Vērā tiek ņemti arī citi normatīvie akti, kas uzņēmumam liek turpināt datu apstrādi zināmā laika periodā.
5. Droši un aizsargāti
Tele2 nosaka darbinieku lomas un tiesības, kas ir nepieciešamas, lai varētu veikt amata pienākumus. Sistēmas tiek periodiski testētas un auditētas, darbinieki piedalās apmācībās un instruktāžās. Regulāri tiek noteiktas atbildības saistībā ar personas datu apstrādi.
 
Datu aizsardzības sistēmas ietvaros ir izstrādātas procedūras jebkura drošības incidenta izmeklēšanai un ziņošanai uzraudzības iestādei vai personai.
6. Piekrišana
Ja persona piekritusi datu apstrādei, izmantoti tiek tikai tādi dati, kas saistīti ar pakalpojumu lietošanas paradumiem un ir nepieciešami to analīzei - zvanu minūtes, SMS skaits un izmantotais datu apjomu. Šīs apstrādes mērķis ir izstrādāt un piedāvāt klientam piemērotākus piedāvājumus.
 
Tele2 neveic tādu pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu, kuras rezultātā saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu attiecībā uz konkrētu personu rastos tiesiskas sekas vai kas līdzīgā veidā būtiski ietekmētu datu subjektu.
 
Vienīgā situācija, kad šāda lēmuma pieņemšana ir atļauta, ir lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un Tele2. Piemēram, slēdzot līgumus, kuri paredz līgumsaistības nomaksas ierīcēm, personai ir iespēja pierādīt savu kredītspēju, iesniedzot ienākumus apliecinošus dokumentus. Šādi tiek radīta iespēja pārskatīt automātiski veiktās analīzes rezultātā pieņemto lēmumu.
 
Klients piekrišanu datu apstrādei var iesniegt vairākos veidos:
 • ar rakstisku iesniegumu jebkurā Tele2 centrā,
 • īsziņā, atbildot ar "jā" vai "nē" uz speciāli nosūtītu jautājuma īsziņu,
 • sniedzot savu piekrišanu savā profilā pašapkalpošanās portālā “Mans Tele2”.
 
Šajos pašos kanālos doto piekrišanu tik pat brīvi ir iespējams arī atsaukt. Visērtāk pārvaldīt piekrišanas un komercpiedāvājumu saņemšanas iestatījumus ir pašapkalpošanās portālā.
7. Trešās puses
Personas datu nodošana vai izpaušana trešajām pusēm var notikt tikai šādos gadījumos:
 • Datu nodošana nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei. Piemēram, ierīču apdrošināšanai, remonta pakalpojumu nodrošināšanai un citos gadījumos, kur pakalpojuma sniedzējs ir trešā puse;
 • Ar noslēgtā līguma izpildi saistītos gadījumos, kur Tele2 ir deleģējis funkciju veikšanu ārējam piegādātājam, par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu noslēdzot atsevišķu sadarbības līgumu un līgumu par personas datu apstrādi, piemēram, zvanu centra pakalpojumi, rēķinu drukāšana utml.;
 • Balstoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktajām personām, noteiktā kārtībā un apjomā;
 • Tele2 likumisko tiesību aizsardzībai, piemēram ceļot prasību tiesā.
Tele2 neveic darbības, kas būtu saistītas ar personas datu nodošanu uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.
 
8. Pārskatāmība
Tele2 nodrošina visas personu datu aizsardzības tiesības. Lai izslēgtu riskus, ka dati tiek izpausti trešajām personām, tiesības tiek realizētas uz iesnieguma pamata pēc klienta identifikācijas. Personai ir tiesības uz piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iespējām iebilst pret datu apstrādi, kā arī uz datu pārnesamību.
 
Iesniegumu saistībā ar datu apstrādi persona var iesniegt vairākos veidos:
 • nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz  e-pastu DPO-LV@tele2.com, norādot arī vēlamo atbildes saņemšanas veidu;
 • personīgi ierodoties jebkurā Tele2 centrā;
 • rakstot uz Tele2 juridisko adresi Dēļu iela 5, Rīga LV-1004. Šajā gadījumā atbilde tiek sniegta tikai ierakstītā vēstulē;
 • izmantojot Mans.Tele2.LV pieteikuma formu.

Tele2 iesaka izmantot Datu valsts inspekcijas sagatavotos iesniegumu paraugus (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizs...). Ja persona, sadarbojoties ar Tele2, nevar panākt savu tiesību realizēšanu, tai ir tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību Datu valsts inspekcijā vai risināt strīdu ar tiesas starpniecību.
9. Saziņa ar Tele2
Ar personas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz DPO-LV@tele2.com
Kas ir sīkdatnes
Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas lapu, piemēram, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt tele2.lv un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi.
Kam tiek izmantotas sīkdatnes
Mēs esam ieinteresēti iegūt šo informāciju, lai varētu uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad apmeklējat tele2.lv vai pieslēdzaties mans.tele2.lv profilā, tiek lietotas sīkdatnes.​
Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu
Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Atsaucot piekrišanu sīkdatņu ievākšanai mājaslapā vai atslēdzot sīkdatņu ievākšanu pārlūkā, jūs varat pārtraukt informācijas iegūšanu un izmantošanu, bet, ja jūs tā izdarīsiet visiem sīkdatņu veidiem, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šīs mājaslapas funkcijas.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.
Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org
Informācija par www.tele2.lv lietotajām sīkdatnēm
Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes:

Adform
Reklāmas platforma, kas apkopo datus, lai izmērītu reklāmu ietekmi un to, ko apmeklētājs dara tīmekļa vietnē pēc tam, kad ir redzējis reklāmu. Adform tiek izmantota arī, lai identificētu vietnes apmeklētāju interesi par konkrētu produktu un rādītu piemērotākas reklāmas konkrētām mērķauditorijām.
Plašāka informācija par Adform apkopojamajiem datiem ir pieejama AdForm tīmekļa vietnē .

DoubleClick
Doublecklick Campaign Manager integrācija tiek izmantota atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu aktivizēšanai analītikā, satura mārketinga optimizācijai, meklētājprogrammu mārketinga optimizācijai.

Facebook
Šī mājaslapa izmanto analītiskās sīkdatnes, pixel un citas tehnoloģijas, ko nodrošina Facebook, Inc. (“Facebook”), kas ļauj iegūt vai izgūt informāciju no mājaslapas un citām interneta lapām, bet šo informāciju var izmantot Facebook, lai nodrošinātu reklāmu statistikas uzkaiti un plānošanu. 

Google Adwords
Google Adwords sīkdatnes tiek izmantotas, lai no jauna piesaistītu iepriekšējos tīmekļa vietnes apmeklētājus, kuriem, pamatojoties uz viņu rīcību citās tīmekļa vietnēs, varētu būt interesants un saistošs Tele2 tīmekļa vietnes saturs.

Google Analytics
Google Analytics sīkdatne katram tīmeļa vietnes lietotājam piešķir unikālu identifikatoru (UI), apkopo statistiku par to rīcību tīmekļa vietnē un seko, lai identificētu to visās ierīcēs, kuras tiek izmantotas, lai piekļūtu Tele2 tīmekļa vietnei. Tele2 tīmekļa lapu iestatījumos Google Analytics reģistrētie dati ir anonīmi.

Google Tag Manager
Google tagu pārvaldnieks ir skriptu apstrādes rīks, ar kura palīdzību dažāda veida skripti, tai skaitā tie, kas var būt saistīti ar sīkdatnēm, tiek ievietoti tīmekļa vietnē, netraucējot labu tīmekļa vietnes ātrdarbību.

Decibel Insight
Digital Experience Intelligence Platform – Apkopo datus, lai uzlabotu un izprastu lietotāja pieredzi un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus

Max Traffic
Targetētu piedāvājumu atrādīšanai tele2.lv mājas lapā.

RTB House
RTB House sīkdatnes tiek izmantotas, lai no jauna piesaistītu iepriekšējos tīmekļa vietnes apmeklētājus, kuriem, pamatojoties uz viņu rīcību citās tīmekļa vietnēs, varētu būt interesants un saistošs Tele2 tīmekļa vietnes dinamiskais saturs.

IP adrese 
IP adrese ir unikāls numurs, kas i piešķirts jūsu datoram vai citai ierīcei, kas komunicē, izmantojot interneta protokolu. Katru reizi, kad tiek pārraidīti dati, nepieciešams zināt sūtītāja un saņēmēja IP adresi.

Pixel 
Pixel ir programmas kods, kas ļauj izsekot lietotājus un viņu uzvedību mājaslapās, kurās ir uzstādīts pixel. Tā var būt pamata sekošana līdzi tam, vai lietotājs ir apmeklējis mājaslapu, vai detalizēta sekošana darbībām, piemēram, produkta pievienošana grozam, produkta izvēle, formas nosūtīšana utt. Pixel var iesniegt iegūto informāciju trešajām pusēm, t.i. koda nodrošinātājam. [citas tehnoloģijas tiks pievienotas, ja tās ir attiecināmas]